Buurtpreventie

Wat is buurtpreventie?
Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie is het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen nog hoog. Deze vormen van criminaliteit zorgen voor ergernis, onrust en angst onder de bewoners én vaak voor grote schade aan eigendommen.

Door de inzet van buurtpreventieprojecten zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor dat inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij de straat en buurt. Door uw ervaringen en die van anderen te verzamelen en te evalueren zijn politie, gemeente en buurtbewoners beter in staat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt.

Buurtpreventie is speciaal bedoeld voor een woonomgeving waar de inwoners regelmatig te maken hebben met criminaliteit zoals inbraak, vandalisme, vernielingen én waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is om er samen met de politie en de gemeente iets aan te doen. Buurtpreventie kost u niet veel moeite, maar kan wel heel wat opleveren: een gezelliger, veiliger en rustiger buurt!

Samengevat:
Buurtpreventie draagt bij aan:
• het beperken van de criminaliteit in de buurt
• het beperken van schade in de buurt
• vergroten van het veiligheidsgevoel

Wat is buurtpreventie niet?
Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van de directe omgeving. Het is zeker niet de bedoeling controle uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van anderen. En natuurlijk heeft het eigen rechter spelen niets met buurtpreventie te maken. Al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.

Wat kunt u doen?
Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die u en uw huisgenoten zelf kunnen nemen. Goede sloten spreken voor zich, maar denkt u ook eens aan het merken van waardevolle bezittingen of laten branden van één of meer lampen als u ‘s avonds de deur uitgaat. Zoals gezegd is het de bedoeling van een buurtpreventieproject dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties en in voorkomende gevallen deze meldt. Dit kan eenvoudig door wat extra op uw omgeving te letten als u ‘s avonds de hond uitlaat of bij late thuiskomst even een extra rondje door de buurt te rijden. Maar ook afspraken maken met de buren dat u een oogje in het zeil houdt als zij een paar dagen weg zijn of op vakantie gaan. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties direct te melden bij de politie. Ga nooit alleen af op een verdachte situatie. En bent u het slachtoffer geworden van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte van.

Wat doet de politie?
De politie verzamelt en verwerkt criminaliteitsgegevens van de buurt en bespreekt deze met het buurtpreventieteam. Deze gegevens zijn uitgangspunt voor de activiteiten van de politie zoals de manier waarop er gesurveilleerd wordt en hoe vaak. De politie geeft ook informatie over de voorzorgsmaatregelen die voor de bewoners van de buurt het meest geschikt zijn. Verder geeft de politie voorlichting over de wijze waarop u aangifte kunt doen en hoe u verdachte situaties het best kunt melden en beschrijven.

Wat doet de gemeente?
Ook de gemeente heeft alle belang bij een veilige woonomgeving en het verbeteren van de leefbaarheid in woonwijken. Zij draagt zorg voor onderhoud van straatmeubilair en plantsoenen. De gemeente stimuleert buurtpreventie door het beschikbaar stellen van faciliteiten.